Tuinlaan 223  |  7623 PE BORNE 
Kvk: 61339636 | BTW-nr: NL210354574B01

Hierna te noemen: Creatief ontwerper

OFFERTE, OVEREENKOMST EN BEVESTIGING 

1. Algemeen 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de ontwerper en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

2. Prijsopgave 
Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van de ontwerper zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden en/of het ontwerp. 

3. Prijzen 
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder drukwerk, verzend- en administratiekosten en/of begeleidingskosten drukwerk, tenzij anders aangegeven. 

4. Schriftelijke bevestiging of via email 
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of via email te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door de ontwerper wordt bevestigd en daartegen binnen acht dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. 
Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk of via email bevestigt en de ontwerper met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.
Mondelinge afspraken binden de ontwerper pas nadat deze schriftelijk of via email door de ontwerper zijn bevestigd. 

5. Meerdere ontwerpers 
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers op de hoogte te stellen. Op verzoek van de ontwerper dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper dit is geweest.

DE UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST

6. Monster of model
Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt verondersteld dit slechts een aanduiding te zijn, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

7. Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de ontwerper mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of benodigde materialen.

8. Gebruik andere toeleveranciers
Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. De ontwerper houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan de ontwerper, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

9. Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

10. Termijn van levering
Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De ontwerper is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, niet in verzuim wanneer de opdrachtgever hem in gebreke is gebreke is gebleven met aanleveren van de juiste en benodigde gegevens.

11. Kwaliteit
De ontwerper garandeert dat de door hem geleverde zaken van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap vervaardigd zijn. Mochten zich toch gebreken voordoen in de door de ontwerper geleverde zaken als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal de ontwerper deze gebreken herstellen, doen herstellen, de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of de betrokken zaak in zijn geheel vervangen, al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij de ontwerper geldende of, bij gebreke daarvan, gebruikelijke garantievoorwaarden. Voor zover uit de genoemde voorwaarden niet anders voortvloeit geldt de garantie gedurende drie maanden na aflevering met die beperking dat voor zover de ontwerper zaken van derden heeft betrokken de garantieverplichting van de ontwerper niet verder gaat dan deze derde aan hem verstrekt. De ontwerper zal nimmer gehouden zijn tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

AUTEURSRECHT, MODELLENRECHT EN EIGENDOMSRECHT

12. Auteursrecht en industrieel eigendom
Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan de ontwerper. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen de ontwerper en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij de ontwerper.

13. Auteursrechthebbende
De ontwerper garandeert dat het geleverde door hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

14. Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden niet tot de opdracht en niet tot de verantwoordelijkheid van de ontwerper. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

15. Naamsvermelding
De ontwerper is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van de ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.

16. Eigendom bij ontwerper
Zolang geen nadere afspraken tussen de ontwerper en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door de ontwerper aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van de ontwerper. Op straffe van redelijkerwijs te verwachten opbrengsten.

GEBRUIK EN LICENTIE

17. Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de ontwerper, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

18. Exclusieve bestemming
Alle door de ontwerper verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de ontwerper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

19. Ruimer gebruik
Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

20. Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de ontwerper veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging de ontwerper als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door de ontwerper gehanteerde vergoedingstarieven.

21. Eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft de ontwerper de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

22. Bewijsexemplaren
De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, de ontwerper kosteloos 2 á 3 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.

HONORARIUM

23. Honorarium en bijkomende kosten
Naast de overeengekomen ontwerpvergoeding komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking.

24. Honorarium bij gewijzigde opdracht
Indien de ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd. De ontwerper zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. De ontwerper zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

BETALING

25. Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

26. Extra kosten
Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door de ontwerper nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Ook gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

27. Periodieke betalingen
De ontwerper heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

28. Opschorting
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door de ontwerper binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

29. Liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de ontwerper op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

HERROEPEN EN BEËINDIGEN OPDRACHT

30. Herroepen opdracht
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat de ontwerper zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

31. Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van de ontwerper bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

32. Beëindigen opdracht
Wanneer er sprake is van wilsonafhankelijke omstandigheden, waardoor van de ontwerper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft de ontwerper het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten, en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van de ontwerper redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft de ontwerper, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende vergoeding.

AANSPRAKELIJKHEID

33. Aansprakelijkheid
De ontwerper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. De ontwerper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

34. Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de ontwerper voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het de ontwerper toekomende vergoeding.

35. Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

36. Garantie geleverde materialen
De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

OVERIGE BEPALINGEN

37. Andere voorwaarden
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden de ontwerper niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover de ontwerper de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

38. Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen de ontwerper en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de ontwerper en de opdrachtgever is de rechter in het arrondissement Almelo, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.